(Tiếng Việt) SBS – chuyến đi thăm nhà máy RÖTHLISBERGER AG thuộc chương trình hội thảo Parner & Trainer Conference do COM International tổ chức

Leave a Comment